ഉത്തരവ് നം: 2745/Estt B3/2021/CRD തീയതി 10.06.2020 - ജോയിന്റ് ബി. ഡി. ഓ. മാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം - കരട് ക്യൂ ലിസ്റ്റ്