ഉത്തരവ് നം:3935/Estt B1/2019/CRD തീയതി 29.10.2019- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ട്രാന്‍സ്ഫർ