ഉത്തരവ് നം: 3575/EsttC3/2019/CRD തീയതി 03.08.2019 - ക്ലാര്‍ക്ക്/സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം