ഐ.റ്റി. സെല്‍.-1/106/2019/വി.സ.വ. തീയതി. 21.10.2019 CPRCS - IT ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്