ഉത്തരവ് നം .003 /എസ്റ്റാ.ഡി 1 / 2018 / സി ആർ ഡി തീയതി : 04.01.2022 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്