ഉത്തരവ് നം: 3680 /ബി2/2017/സി.ആര്‍.ഡി. തീയതി 11 .01 .2022 - VEO GR I തസ്ഥികയിലെക്കുള്ള സ്ഥാനകയറ്റം