ഉത്തരവ് നം: 11435/Estt C2/2020/CRD തീയതി 31.12.2020 - എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്