സ.ഉ. (സാധാ) 250/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 30.01.2021 | ഐ.റ്റി.ഡി.പി. പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസര്‍ തസ്തിക പുനര്‍ നാമകരണം ചെയ്തത്