ഉത്തരവ് നം: 4364/Estt D4/2020/CRD തീയതി 07.10.2021 - ടൈപിസ്റ്റ്‌മാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്