ഉത്തരവ് നം: 182/Estt B1/2020/CRD തീയതി 18.06.2020-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി - ബൈ-ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ നിയമനം