ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പോഷകാഹാര കേന്ദ്രം, ബാലുശ്ശേരി

 

 

 

      ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ സംസ്കരണവും പരിപാലനവും കേന്ദ്ര അറ്റകുറ്റപ്പണിയും യൂനിസെഫിന്റെ സഹായത്തോടെ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബാലുശ്ശേരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

 

 

Food Processing & Nutrition Centre (FPNC)
Balusseri,
Kozhikkode District -

Phone number : +91- 496- 2644038

E-maildirectorfpncentre@gmail.com