സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1212/2019/തസ്വഭവ Dated 13/06/2019 - ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം –ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്ഥാനകയറ്റം /സ്ഥലമാറ്റം