സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1693/2019/തസ്വഭവ തീയതി.30/07/2019 - OA-840/2019 - ശ്രീ.ഗണേശന്‍, BDO - Hon'ble KAT-ഉത്തരവ്