ഐ.എസ്.ഓ. സര്‍ട്ടിഫൈഡ് ബ്ലോക്കുകള്‍

ഐ.എസ്.ഓ. സര്‍ട്ടിഫൈഡ് ബ്ലോക്കുകള്‍

സംസ്ഥാനത്തെ 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരമുള്ള 
സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഓഫീസുകളായി 2019 ഡിസംബർ 31 ഓടെ മാറിയിട്ടുണ്ട്.