കില - സി.ജി.ജി.

 

കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഗുഡ് ഗവേണന്‍സ്

മണ്ണുത്തി  പി. ഓ.

തൃശൂര്‍

ഫോണ്‍  : 0487-2370209

ഇമെയില്‍ : kilamannuthy@kila.ac.in