കെ ഏസ് ആര്‍ ആര്‍ ഡി എ

 

 

                    ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാന മന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യോജന (പി.എം.ജി.എസ്.വൈ) നാഷണല്‍ റൂറല്‍ റോഡ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് ഏജന്‍സിയെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നോടല്‍ ഏജന്‍സിയി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വായം ഭരണ വകുപ്പിന്‍ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂറല്‍ റോഡ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് ഏജന്‍സിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ നോഡല്‍ ഏജന്‍സി. ഗ്രാമ വികസന കമ്മീഷണറാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ആര്‍.ഡി.എ യുടെ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി. 

വിലാസം

Kerala State Rural Roads Development Agency (KSRRDA)
5th Floor, Swaraj Bhavan,
Nanthancode, Kowdiar PO,
Thiruvananthapuram - 695003

Phone number : +91- 471 - 2572024

E-mail ksrrda@gmail.com

 

https://ksrrda.kerala.gov.in/