ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റുകള്‍

 

                    ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യ പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്ന മേൽനോട്ടം ജില്ലാ തലത്തിൽ ആർ.ഡി.എ (ജില്ലാ ഗ്രാമീണ വികസന ഏജൻസികൾ) പരമ്പരാഗതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സംയോജിത ഗ്രാമീണ വികസന പരിപാടി (ഐആർഡിപി) നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ ഏജൻസി ആദ്യം രൂപം നൽകി. തുടർന്ന് ഡി.ആർ.എ.ഡി.മാരെ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ പരിപാടികളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 1999 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവുകൾക്കായി പ്രത്യേക ഡി.ആർ.ഡി.എ. ഇത് ഡിആർഡിഎകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, മന്ത്രാലയത്തിനും ജില്ലാതലത്തിനും തമ്മിൽ ഫലപ്രദമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഡി.ആർ.ഡി.എ.കള്‍ ഇപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റായി പുനർനാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.

ജില്ല വിലാസം
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം പിന്‍- 695 013
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, കൊല്ലം പിന്‍- 691 009
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, പത്തനംതിട്ട  പിന്‍- 689 645
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, ആലപ്പൂഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ പിന്‍- 688 001
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, കോട്ടയം  പിന്‍- 686 002
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, ഇടുക്കി  പിന്‍- 685 603
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, എറണാകുളം  പിന്‍- 682 030
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, തൃശൂര്‍  പിന്‍- 680 003
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, പാലക്കാട്‌ പിന്‍- 678 001
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, മലപ്പൂറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, മലപ്പുറം  പിന്‍- 676 505
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, കോഴിക്കോട് പിന്‍- 673 020
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, വയനാട്  പിന്‍- 673 122
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, കണ്ണൂര്‍  പിന്‍- 670 002
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌, കാസര്‍ഗോഡ്  പിന്‍- 621 123