പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്
സഹായമാകുന്ന വിവിധ വെബ്‌ അപ്ലിക്കേഷനുകള്‍

Gram Manchitra

Grammanchitra

Geo Spatial Based Decision Support System For Panchayats

Bhuvan - State Viewer

Bhuvan - State Viewer

Spatial planning systems 

PMGSY - GRRIS

Geospatial Rural Road Information System (Kerala)

Generates dynamic geospatial outputs using live national level MIS database (OMMAS) and associated geospatial information.

Bhuvan - Yuktdhara

Bhuvan - State Viewer

Geospatial Planning Portal for Geo-MGNREGA

Mission Antyodaya

Mission Antyodaya

Types of Data Available 

 • Survey format covers 29 subjects with 143 parameters
 • provides general reports, sector specific reports, GAP reports and Programme specific reports.
 • Data can be accessed block-wise, village-wise which will help in getting comprehensive picture of the situation of the area
Census Data

Census of India

District Handbook

Types of Data Available 

 • Demography (Population characteristics)
 • Economic Activity
 • Literacy and Education
 • Housing & Household Amenities
 • Urbanisation
 • Fertility and Mortality
 • Scheduled Castes and Scheduled Tribes etc.
SECC-2011

SECC-2011 Data

LGD Wise Details

Local Government Directory

Local Government Directory

Complete directory of land regions/revenue, rural and urban local governments


Types of Data Available

 • Generates unique codes for each local government body 
 • Local body wise wards list as well as Parliament and Assembly Constituencies and their mapping with local governments can be maintained through LGD
Schedule of Rates

PWD Schedule of Rates - Civil

PWD Schedule of Rates - Electrical