പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീണ്‍

 

 

 

ACTION PLAN-2018-2019

BEST PERFORMING PROJECT DIRECTORS

                       

Kollam

J.A.Anilkumar

Thiruvananthapuram

Score : 60.8

P.G.Vijayakumar

Malappuram

  Score : 59.6

A Lazar

Kollam

Score : 56.7

 

BEST PERFORMING BLOCK PANCHAYAT SECRETARIES

 

   

R. Ajayakumar

     Secretary , Block Panchayat , Ochira

Score : 68.12

  Prasannana Pilla D

  Secretary ,  Block Panchayat , Chavara

Score : 59.97

                     Suresh Kumar K S

  Secretary , Block Panchayat ,Nedumangad

                         Score : 58.71

l

Lissy Johnson

      Secretary , Block Panchayat , Tuneri

Score : 58.41

d


                      Deeraj Mathew

  Secretary , Block Panchayat ,Athiyannur

                         Score : 58.01

 

 

 

IAY Incomplete Houses

 

PDs Conference-08.11.2017

 

 

Orders / Circulars

Date Order / Circular No Subject
04.02.2017 GO(Rt) 314/2017/LSGD PMAY (G) - Constitution of Project Management Units
24.09.2016 7644/JRY1/2016/CRD PMAY(G) - District Programme Management Units
09.08.2016 GO(Rt) 2402/2016/LSGD Proposal for constitution of Dist Level Appellete Authority
25.07.2016 705087/DA3/2016/LSGD Special Gramasabhas for PMAY (G)
14.07.2016 7644/JRY1/2015/CRD Spillover installments through PFMS
29.06.2016 7644/JRY1/2015/CRD PMAY(G) - Guidelines