ഉത്തരവ് നം:14376/Estt D2/2010/CRD തീയതി 01.08.2019-ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥാനക്കയറ്റം