ഉത്തരവ് നം:4039/Estt C3/2019/CRD(4) തീയതി03.10.2019-HC/HA- ട്രാന്‍സ്ഫർ-ഭേദഗതി