ഉത്തരവ് നം: 003/Estt D1/2019/CRD dated 12.12.2019 - ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം