ഉത്തരവ് നം: 14376/Estt D2/2010/CRD തീയതി 12.12.2019 - ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ പ്രൊമോഷന്‍