ഉത്തരവ് നം: 2317/Estt C3/2019/CRD തീയതി 27.11.2019 - ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം