ഉത്തരവ് നം: 9187/Estt D4/2016/CRD തീയതി 03.01.2020 - ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം