ഉത്തരവ് നം:1376/Estt B3/2019/CRD തീയതി 30.07.2019-ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ മാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം