എ ഡി സി

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (ജനറല്‍) ഓഫീസുകള്‍ എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്കളോട് ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ജില്ല വിലാസം
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), തിരുവനന്തപുരം സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  പിന്‍- 695 035
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), കൊല്ലം സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കൊല്ലം  പിന്‍- 691 013
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട പി.ഓ. പിന്‍- 689 645
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ പിന്‍- 688 001
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), കോട്ടയം സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കോട്ടയം  പിന്‍- 686 002
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), ഇടുക്കി കുയില്‍മല പൈനാവ് പി.ഓ., ഇടുക്കി  പിന്‍- 685 603
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), എറണാകുളം സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കാക്കനാട്, എറണാകുളം  പിന്‍- 682 030
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), തൃശൂര്‍ സിവില്‍ ലൈന്‍സ്, അയ്യന്തോള്‍, തൃശൂര്‍  പിന്‍- 680 003
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), പാലക്കാട്‌ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, പാലക്കാട്‌  പിന്‍- 678 001
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), മലപ്പുറം സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മലപ്പുറം  പിന്‍- 676 505
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), കോഴിക്കോട് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കോഴിക്കോട്  പിന്‍- 673 020
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), വയനാട് കല്‍പറ്റ നോര്‍ത്ത് പി.ഓ.  പിന്‍- 673 122
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), കണ്ണൂര്‍ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍  പിന്‍- 670 002
എ. ഡി. സി. (ജനറല്‍), കാസര്‍ഗോഡ് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, വിദ്യാനഗര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് പിന്‍- 621 123