കില - സി.എച്ച്.ആര്‍.ഡി.

 

 

കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഹ്യൂമണ്‍ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്

ഇ.റ്റി.സി. പി. ഓ.

കൊട്ടാരക്കര

പിന്‍ - 691531

ഫോണ്‍  : 0474- 2454618, 2454169, 2454768
ഫാക്സ്     :  0474-2454169
ഇമെയില്‍ sirdkerala@gmail.com
വെബ് സൈറ്റ്  : sird.kerala.gov.in