ഡയറക്ടറി

 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, കേരള സര്‍ക്കാര്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എം ബി രാജേഷ്  0471- 2327895
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി (തസ്വഭവ) ശാരദ മുരളിധരന്‍ ഐ.എ.എസ്. 0471- 2517310
ഗ്രാമ വികസന കമ്മിഷണറേറ്റ്   |  0471-2314526, 2317214   |  mail.crd@kerala.gov.in  crdkerala@gmail.com
തസ്തിക പേര് മൊബൈല്‍
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍ & ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര്‍ എം .ജി .രാജമാണിക്യം . ഐ.എ.എസ്. 9446339700
അഡീഷണല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ I    
അഡീഷണല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ II ജി. അനില്‍ 9447590682
സീനിയര്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ മുഹമ്മദ്‌ അന്‍സാരി 9447218027
സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ ശോഭ  എൽ  9446550186
ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (ആര്‍.ഐ.ഡി.എഫ്) ജി കൃഷ്ണകുമാര്‍ 9895324375
ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (ഡിപി) ലതിക സി.എസ്. 9446813641
ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (എച്ച്&റ്റി)    
ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (എസ്റ്റാ.)    
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ (എസ്സ്.എല്‍.എന്‍.എ.)    
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ ഫൗസിയ  എൻ  എം  9048039590
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പി&എം) ദിവ്യ ജി. 9496727983
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍  (സെറികള്‍ച്ചര്‍) (ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ്)    
സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ( വനിത-ശിശുവികസനം)    
സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, (ഡബ്ല്യു & സി.പി) ആര്‍. ഷൈനി 9447496237
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (ഡി.പി) നിഫി എസ്. ഹഖ്  9446769947
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (R&I) രഞ്ജിത ആര്‍. 9446563744
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (P&M)    
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (H&T)    
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസ‍ര്‍ ഷീബ. ഐ 9446792499
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ദുര്‍ഗാ ദാസ്‌ സി. കെ. 9447622462
ജില്ലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യുണിറ്റ്  
ജില്ല പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ് ഫോണ്‍ മൊബൈല്‍ ഫാക്സ് ഇമെയില്‍
തിരുവനന്തപുരം വൈ. വിജയകുമാര്‍ 0471-2360137/38 9947810171 2360199 popautvm@gmail.com
കൊല്ലം സയൂജ. റ്റി.കെ. 0474-2795673/75 9847178064 2795674 pdpaukollam@gmail.com 
പത്തനംതിട്ട കെ. ജി. അനില്‍ 0468-2962686 9961535902  - drdapopta@gmail.com
ആലപ്പൂഴ പ്രദീപ്കുമാര്‍ വി. 0477-2961063 9446857694   drdaalpy@gmail.com
കോട്ടയം പി.എസ്. ഷിനോ 0481-2560721 9496342272 2563028 drdakottayam@gmail.com
ഇടുക്കി സാജു സെബാസ്റ്റ്യന്‍ 04862-233027 9567667220 233084 drdaidk@gmail.com
എറണാകുളം ട്രീസ ജോസ് 0484-2422221 9495314931 2422103 pauernakulam@gmail.com
തൃശ്ശൂര്‍ സെറീന. എ റഹ്മാന്‍ 0487- 2365719 9567450970 2365721 drdatsr@gmail.com
പാലക്കാട് കെ.പി. വേലായുധന്‍ 0491-2505560 9946039968 2505485 drdapopkd@gmail.com
മലപ്പൂറം ബിജിത് ബി.എല്‍. 0483-2736574 8606088797   drdampm@gmail.com
കോഴിക്കോട് വിമൽ രാജ് 0495-2371283 9961691636 2374536 pdpaukkd@gmail.com
വയനാട് പി.സി. മജീദ് 04936-205390 9447518639   podrdawyd@gmail.com
കണ്ണൂര്‍ ടൈനി സുസന്‍ ജോണ്‍ 0497-2700143 9847914874 2703321 pdpaukannur@gmail.com
കാസര്‍ഗോഡ് കെ. പ്രദീപന്‍ 04994-255944 9544235264 255944 podrdaksd@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (ജനറല്‍)
ജില്ല എ.ഡി.സി. (ജനറല്‍) ഓഫീസ് ഫോണ്‍ മൊബൈല്‍ ഫാക്സ് ഇമെയില്‍
തിരുവനന്തപുരം   0471-2731700 9400953533 2731700 adcgltvm@gmail.com
കൊല്ലം അനു .കെ 0474-2795446 9746914328 2798791 adcglklm12@gmail.com
പത്തനംതിട്ട വിനോദ്കുമാര്‍ കെ. ഇ 0468-2322720 9809016597   adcpta@live.com
ആലപ്പൂഴ ഷിന്‍സ്. ഡി 0477-2252920 9447015607   adc_glalappuzha@yahoo.in
കോട്ടയം അനിസ് ജി 0481-2560645 9497323894   adcktym@gmail.com
ഇടുക്കി ശ്രീലേഖ സി.  04862-233002 9048429571  233002 adcidukki@gmail.com
എറണാകുളം കെ. ജി. ബാബു 0484-2424777 8848643906 2422620 adcglekm@gmail.com
തൃശ്ശൂര്‍ അയന പി. എന്‍. 0487 2361819 9946731112   adcgtsr@gmail.com
പാലക്കാട് രാമദാസ് എം. പി. 0491-2505336 9446110116 2505566 adcgeneralpkd@gmail.com
മലപ്പൂറം ബൈജു പി. 0483-2734846 9745117296 2734846 adcglmlp.crd@kerala.gov.in
കോഴിക്കോട് മിനി എം.  0495-2371055 9495367008   adcglkkd@gmail.com
വയനാട് പ്രജുകുമാര്‍ കെ.റ്റി. 04936-204280 9497074390 205271 adcglwyd@gmail.com
കണ്ണൂര്‍ അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ ഡി. വി. 0497-2700592 9037340568 2704243 adckannur@gmail.com
കാസര്‍ഗോഡ് ഫിലിപ്പ്  ജോസഫ്  04994-256355 8848893176   adcglkasaragod@gmail.com
മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍
ഓഫീസ് / സ്ഥാപനം   പേര് ഓഫീസ് ഫോണ്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി സംസ്ഥാന മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം
മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍   0471-2313385 8078972385 mgnregakerala@gmail.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂറല്‍ റോഡ്സ്
ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജന്‍സി, തിരുവനന്തപുരം
മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി എം .ജി .രാജമാണിക്യം . ഐ.എ.എസ്. 0471-2572024 9446339700 ksrrda@gmail.com
കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഹ്യൂമണ്‍ റിസോഴ്സ്
ഡെവലപ്മെന്റ്, കൊട്ടാരക്കര
റീജിയണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡി. സുധ 0474- 2454618 9447739404 sirdkerala@gmail.com
കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സോഷ്യോ
ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, കൊട്ടാരക്കര
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍   0474-2454621   etcktr@gmail.com 
കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഗുഡ് ഗവേണന്‍സ്, മണ്ണുത്തി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ട്രീസ ജോസ് 0487-2370209   kilamannuthy@kila.ac.in 
കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് &
വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, തളിപ്പറമ്പ്
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പി. സുരേന്ദ്രന്‍ 0460-2203216 9447117285 etctpb@gmail.com 
റൂറല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ഓഫീസര്‍   0471-2317262   ribkerala@gmail.com
എം.കെ.എസ്.പി. - പി.എം.യു., ഒല്ലൂക്കര ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടിവ് ഓഫീസര്‍   0487-2376951 9447523386 comptmksp@gmail.com
ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങ് & ന്യൂട്യീഷ്യന്‍ സെന്റര്‍,
ബാലുശ്ശേരി
ഡയറക്ടര്‍ (ഐ/സി)   0496-2644038   directorfpncentre@gmail.com
സി.ഡി.ഡി. വാട്സന്‍, ആലപ്പുഴ ടെക്നിക്കല്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ പി.വി.ജയകുമാരി 0477-2253020   tscalappuzha@gmail.com
ഗവണ്‍വെന്റ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് &
എക്യുപ്മെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍, മൂവാറ്റുപുഴ
ജനറല്‍ ഫോര്‍മാന്‍ പൊന്‍സിനീ പി. 0485-2812611 9995119389 foremanmvpa@gmail.com
കേരള റൂറല്‍ ഡവലപ്മെന്റ്  ആന്‍ഡ്‌ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി  (കേരംസ്) മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി   0471-2326369    
ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്മെന്റ്  ഓഫീസുകള്‍ / ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകള്‍
# ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഫോണ്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അതിയന്നൂര്‍ 0471 - 2222289 8281040101 8281040501 bdoatr@gmail.com
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറയിന്‍കീഴ് 0470 - 2643015 8281040102 8281040502 bdochkz@gmail.com
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കിളിമാനൂര്‍ 0470 - 2672232 8281040103 8281040503 nregabnokmr@gmail.com
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെടുമങ്ങാട് 0472 - 2802307 8281040104 8281040504 nedumangadblock@gmail.com
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നേമം 0471 - 2282025 8281040105 8281040505 bdonemom@gmail.com
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാറശ്ശാല 0471 - 2202084 8281040107 8281040507 bdopslanrega@gmail.com
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരുങ്കടവിള 0471 - 2275306 8281040108 8281040508 bdopkvila@gmail.com
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പോത്തന്‍കോട് 0471 - 2417026 8281040109 8281040509 bdokzmtvm@gmail.com
9 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാമനപുരം 0472 - 2872062 8281040110 8281040510 bdovpm08@gmail.com
10 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വര്‍ക്കല  0470 - 2601928 8281040111 8281040511 bdovarkalatvm@gmail.com
11 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെള്ളനാട് 0472 - 2882040 8281040112 8281040512 bdovellanadtvm@gmail.com
12 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അഞ്ചല്‍ 0475 - 2273217 8281040113 8281040513 anchalblock@yahoo.co.in
13 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചടയമംഗലം 0474 - 2475370 8281040114 8281040514 bpochadayamangalam@gmail.com
14 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചവറ 0476 - 2680292 8281040115 8281040515 bdochavara123@gmail.com
15 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറ്റുമല 0474 - 2585242 8281040116 8281040516 bdoctmklm@yahoo.com
16 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇത്തിക്കര 0474 - 2593260 8281040117 8281040517 nregaithikkara@gmail.com
17 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊട്ടാരക്കര 0474 - 2454694 8281040118 8281040518 bdoktra@gmail.com
18 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുഖത്തല 0474 - 2501097 8281040119 8281040519 bdomukhathala@gmail.com
19 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഓച്ചിറ  0476 - 2690270 8281040120 8281040520 bdoocrkollam@gmail.com
20 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പത്തനാപുരം 0475 - 2352341 8281040121 8281040521 bdoppm@gmail.com
21 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ശാസ്താംകോട്ട 0476 - 2830375 8281040122 8281040522 bdoskta@gmail.com
22 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെട്ടിക്കവല 0474 - 2402550 8281040123 8281040523 bdovettikavala@yahoo.com
23 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇലന്തൂര്‍ 0468 - 2362036 8281040124 8281040524 bdoelr@gmail.com
24 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോയിപ്രം 0469 - 2662364 8281040125 8281040525 bdokpm@gmail.com
25 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോന്നി 0468 - 2333661 8281040126 8281040526 bdokonny@gmail.com
26 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മല്ലപ്പള്ളി 0469 - 2682258 8281040127 8281040527 bdomallappally@gmail.com
27 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പന്തളം  04734 - 252355 8281040128 8281040528 pandalamblock@gmail.com
28 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പറക്കോട് 04734 - 217015 8281040129 8281040529 bdoparakode@gmail.com
29 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പുളിക്കീഴ് 0469 - 2610708 8281040130 8281040530 rddblplk@gmail.com
30 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, റാന്നി 04735 - 228078 8281040131 8281040531 bdorannibp@gmail.com
31 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ 0477 - 2266206 8281040132 8281040532 bdoamb@yahoo.in
32 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആര്യാട് 0477 - 2292425 8281040133 8281040533 aryadbdo@gmail.com
33 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ് 0479 - 2382351 8281040134 8281040534 bdobkv@yahoo.com
34 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചമ്പക്കുളം 0477 - 2702294 8281040135 8281040535 bdochm@yahoo.co.in
35 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ 0479 - 2464298 8281040136 8281040536 bdochr@gmail.com
36 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഹരിപ്പാട് 0479 - 2413890 8281040137 8281040537 nregs_hpd@yahoo.com
37 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കഞ്ഞിക്കുഴി 0478 - 2862445 8281040138 8281040538 kanjikuzhybdo@gmail.com
38 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാവേലിക്കര 0479 - 2303457 8281040139 8281040539 mavelikarabdo@gmail.com
39 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുതുകുളം  0479 - 2472044 8281040140 8281040540 bdomuthukulam@gmail.com
40 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പട്ടണക്കാട് 0478 - 2592249 8281040141 8281040541 bdo_ptkd@ymail.com
41 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 0478 - 2523010 8281040142 8281040542 bdo_thycattussery@yahoo.com
42 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെളിയനാട് 0477 - 2705542 8281040143 8281040543 bdo_veliyanad@yahoo.in
43 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഈരാറ്റുപേട്ട 04822 - 272356 8281040144 8281040544 bdoetpa@gmail.com
44 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഏറ്റുമാനൂര്‍ 0481 - 2537639 8281040145 8281040545 bdoetnr@gmail.com
45 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കടുത്തുരുത്തി 04829 - 282393 8281040146 8281040546 bdokdty@yahoo.co.in
46 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 04828 - 202450 8281040147 8281040547 bdokply@gmail.com
47 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ളാലം  04822 - 248862 8281040148 8281040548 bdollm@gmail.com
48 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാടപ്പള്ളി  0481 - 2472056 8281040149 8281040549 bdomdpy@gmail.com
49 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പള്ളം 0481 - 2574665 8281040150 8281040550 bdopallom@gmail.com
50 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാമ്പാടി 0481 - 2551060 8281040151 8281040551 bdopdpy@gmail.com
51 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഉഴവൂര്‍ 04822 - 230254 8281040152 8281040552 bdouzvr@gmail.com
52 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാഴൂര്‍ 0481 - 2456355 8281040153 8281040553 bdovzur@gmail.com
53 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വൈക്കം 04829 - 221316 8281040154 8281040554 bdovikm@gmail.com
54 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അടിമാലി 04864 - 222671 8281040155 8281040555 bdoadimali@gmail.com
55 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അഴുത 04869 - 232059 8281040156 8281040556 azhuthabdo@gmail.com
56 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ദേവികുളം 04865 - 264201 8281040157 8281040557 bdodvklm@yahoo.co.in
57 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇളംദേശം 04862 - 276909 8281040158 8281040558 bdoeldm@gmail.com
58 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇടുക്കി 04862 - 235290 8281040159 8281040559 bdoidk@gmail.com
59 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കട്ടപ്പന 04868 - 272482 8281040160 8281040560 bdoktp@yahoo.com
60 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെടുങ്കണ്ടം 04868 - 232060 8281040161 8281040561 bdondkm@gmail.com
61 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ  04862 - 222464 8281040162 8281040562 bdothodupuzha@gmail.com
62 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആലങ്ങാട്  0484 - 2670486   8281040163 8281040563 bdoagd@gmail.com
63 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അങ്കമാലി  0484 - 2452270   8281040164 8281040564 bdoangamaly@gmail.com
64 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇടപ്പള്ളി  0484 - 2426636   8281040165 8281040565 bdoeda@gmail.com
65 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൂവപ്പടി  0484 - 2523557   8281040166 8281040566 bdokoovapady@yahoo.com
66 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോതമംഗലം 0485 - 2822544  8281040167 8281040567 bdokmgm@gmail.com
68 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മൂവാറ്റുപുഴ  0485 - 2812714   8281040169 8281040569 mvpabdo@gmail.com
67 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുളന്തുരുത്തി  0484 - 2740303   8281040168 8281040568 bdomvpa@yahoo.com
71 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പറവൂര്‍ 0484 - 2443429 8281040172 8281040572 bdonparavur@gmail.com
69 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പള്ളുരുത്തി  0484 - 2232162   8281040170 8281040570 bdopalluruthy@gmail.com
70 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാമ്പാക്കുട 0485 - 2272282 8281040171 8281040571 bdopampakuda@yahoo.in
72 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാറക്കടവ് 0484 - 2473031 8281040173 8281040573 bdoparakkadavu@gmail.com
73 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടവുകോട് 0484 - 2760249 8281040174 8281040574 bdovadavucode@rediffmail.com
74 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാഴക്കുളം 0484 - 2677142 8281040175 8281040575 bdovaz@gmail.com
75 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വൈപ്പിന്‍  0484 - 2489600 8281040176 8281040576 bdovypin@gmail.com
76 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അന്തിക്കാട് 0487 - 2272018 8281040177 8281040577 bdoakd@gmail.com
77 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി 0480 - 2701446 8281040178 8281040578 bdockdy@gmail.com
78 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചാവക്കാട് 0487 - 2507688 8281040179 8281040579 bdochavakkad@gmail.com
79 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചേര്‍പ്പ് 0487 - 2342283 8281040180 8281040580 cherpubdo@gmail.com
80 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചൊവ്വന്നൂര്‍ 0488 - 5222670 8281040181 8281040581 cwrbdo@gmail.com
81 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട 0480 - 2825291 8281040182 8281040582 bdomapranam@yahoo.co.in
82 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊടകര 0480 - 2751462 8281040183 8281040583 kodakarablock@gmail.com
83 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാള  0480 - 2890398 8281040184 8281040584 bdomala@gmail.com
84 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മതിലകം  0480 - 2851718 8281040185 8281040585 mkmbdo@gmail.com
85 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുല്ലശ്ശേരി 0487 - 2262473 8281040186 8281040586 bdomullatsr@gmail.com
86 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഒല്ലൂക്കര 0487 - 2370430 8281040187 8281040587 bdoollukkara@gmail.com
87 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പഴയന്നൂര്‍  0488 - 4225044 8281040188 8281040588 bdopzn@gmail.com
88 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പുഴയ്ക്കല്‍ 0487 - 2307305 8281040189 8281040589 secpuzhackal@gmail.com
89 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തളിക്കുളം 0487 - 2391785 8281040190 8281040590 bdotlkm@gmail.com
90 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍ 0480 - 2860107 8281040191 8281040591 bdovlgr@gmail.com
91 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടക്കാഞ്ചേരി 0488 - 4231104 8281040192 8281040592 bdowcky@gmail.com
92 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആലത്തൂര്‍ 04922 - 222270 8281040193 8281040593 bdoalathur@gmail.com
93 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അട്ടപ്പാടി 04924 - 254060 8281040194 8281040594 poitdpatpy@gmail.com
94 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറ്റൂര്‍ 04923 - 272241 8281040195 8281040595 bdoctr@gmail.com 
95 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊല്ലങ്കോട് 04923 - 262373 8281040196 8281040596 bdokldpkd@gmail.com
96 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുഴല്‍മന്ദം 04922 - 273284 8281040197 8281040597 bdokzm@yahoo.co.in
97 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മലമ്പുഴ 0491 - 2572014 8281040198 8281040598 bdompza@gmail.com
98 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മണ്ണാര്‍ക്കാട്  04924 - 222371 8281040199 8281040599 bdomnkd@gmail.com
99 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെന്മാറ 04923 - 244218 8281040200 8281040600 bdonemmara@yahoo.in
100 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഒറ്റപ്പാലം 0466 - 2244254 8281040201 8281040601 bdootp@gmail.com
101 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാലക്കാട് 0491 - 2543310 8281040202 8281040602 bdopkd@gmail.com
102 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പട്ടാമ്പി 0466 - 2212254 8281040203 8281040603 bdoptb.rdd@kerala.gov.in
103 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 0466 - 2261221 8281040205 8281040605 bdoskpm.rdd@kerala.gov.in 
104 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൃത്താല 0466 - 2370307 8281040206 8281040606 bdotrithala@gmail.com
105 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അരീക്കോട് 0483 - 2850047 8281040207 8281040607 bdoarcmlp@crd.kerala.gov.in
107 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാളികാവ് 04931 - 257007 8281040209 8281040609 bdoklkmlp@crd.kerala.gov.in
106 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊണ്ടോട്ടി 0483 - 2712084 8281040208 8281040608 bdokndmlp@crd.kerala.gov.in
108 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുറ്റിപ്പുറം 0494 - 2644310 8281040210 8281040610 bdoktpmlp@crd.kerala.gov.in
109 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മലപ്പുറം 0483 - 2734909 8281040211 8281040611 bdomlpmlp@crd.kerala.gov.in
110 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മങ്കട 04933 - 282034 8281040212 8281040612 bdomkdmlp@crd.kerala.gov.in
111 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നിലമ്പൂര്‍ 04931 - 220429 8281040213 8281040613 bdonlmpmlp@crd.kerala.gov.in
112 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരിന്തല്‍മണ്ണ 04933 - 278512 8281040214 8281040614 bdoptmmlp@crd.kerala.gov.in
113 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരുമ്പടപ്പ് 0494 - 2670274 8281040215 8281040615 bdopmpmlp@crd.kerala.gov.in
114 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പൊന്നാനി 0494 - 2680271 8281040216 8281040616 bdopnnmlp@crd.kerala.gov.in
115 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, താനൂര്‍ 0494 - 2440297 8281040217 8281040617 bdotnrmlp@crd.kerala.gov.in
117 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തിരൂരങ്ങാടി 0494 - 2460260 8281040219 8281040619 bdotrrmlp@crd.kerala.gov.in
116 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തിരൂര്‍ 0494 - 2422696 8281040218 8281040618 bdotirmlp@crd.kerala.gov.in
118 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വേങ്ങര 0494 - 2450283 8281040220 8281040620 bdovngmlp@crd.kerala.gov.in
119 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വണ്ടൂര്‍ 04931 - 247074 8281040221 8281040621 bdowndmlp@crd.kerala.gov.in
120 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ബാലുശ്ശേരി 0496 - 2642087 8281040222 8281040622 bdoblykkd@yahoo.com
121 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചേളന്നൂര്‍ 0495 - 2260272 8281040223 8281040623 bdochrkkd@gmail.com
122 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊടുവള്ളി  0495 - 2210289 8281040224 8281040624 bdokdykkd@gmail.com
123 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട് 0495 - 2430799 8281040225 8281040625 bdokkdblock@gmail.com
124 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുന്ദമംഗലം 0495 - 2800276 8281040226 8281040626 bdokglmkkd@gmail.com
125 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുന്നുമ്മല്‍ 0496 - 2445096 8281040227 8281040627 bdokunnummal@gmail.com
126 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മേലടി 0496 - 2602031 8281040228 8281040628 bdomelady@rediffmail.com
127 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പന്തലായനി 0496 - 2620305 8281040229 8281040629 bdoplykkd@gmail.com
128 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പേരാമ്പ്ര 0496 - 2610286 8281040230 8281040630 bdoperambra@yahoo.com
129 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തോടന്നൂര്‍ 0496 - 2592025 8281040231 8281040631 bdotdrkkd@gmail.com
130 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൂണേരി 0496 - 2550297 8281040232 8281040632 bdotuneri@gmail.com
131 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടകര 0496 - 2503002 8281040233 8281040633 bdovatakara2020@gmail.com
132 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കല്പറ്റ 04936 - 202265 8281040234 8281040634 bdokpta@gmail.com
133 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാനന്തവാടി 04935 - 240298 8281040235 8281040635 bdomananthavady@gmail.com
134 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പനമരം  04935 - 222020 8281040236 8281040636 bdopnm@gmail.com
135 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി 04936 - 220202 8281040237 8281040637 bdosby@gmail.com
136 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, എടക്കാട് 0497 - 2822496 8281040238 8281040638 bdoedakkad@gmail.com
137 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിക്കൂര്‍ 0460 - 2257058 8281040239 8281040639 irikkurbdo@gmail.com
139 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിട്ടി 0490 - 2491240 8281040241 8281040641 irittybdo@gmail.com
138 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കല്ല്യാശ്ശേരി 0497 - 2868101 8281040240 8281040640 bdoklsry@gmail.com
140 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കണ്ണൂര്‍ 0497 - 2747822 8281040242 8281040642 bdokannur@gmail.com
141 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൂത്തുപറമ്പ 0490 - 2361784 8281040243 8281040643 bdokba@gmail.com
142 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാനൂര്‍ 0490 - 2318720 8281040244 8281040644 bdopanur@gmail.com
143 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പയ്യന്നൂര്‍ 04985 - 202927 8281040245 8281040645 nregabnopyr@gmail.com
144 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പേരാവൂര്‍ 0490 - 2444416 8281040246 8281040646 bdoperavoor@yahoo.co.in
145 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ 0460 - 2203295 8281040247 8281040647 bdotpba@yahoo.co.in
146 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തലശ്ശേരി 0490 - 2389100 8281040248 8281040648 nregs.tlyblock@gmail.com
147 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാഞ്ഞങ്ങാട് 0467 - 2204048 8281040249 8281040649 bdoknhd@gmail.com
148 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാറഡുക്ക 04994 - 260249 8281040250 8281040650 bdokrda@gmail.com
149 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാസര്‍കോട് 04994 - 230230 8281040251 8281040651 bdoksd230@gmail.com
150 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മഞ്ചേശ്വരം 04998 - 272916 8281040252 8281040652 bdomanjeswar@gmail.com
151 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നീലേശ്വരം 0467 - 2280328 8281040253 8281040653 bdonlr500@gmail.com
152 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പരപ്പ 04672 - 255155 8281040254 8281040654 bdoprpa@gmail.com