വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം

സെക്ഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ അപ്പലേറ്റ്‌ അതോരിറ്റി 
Ac & Ad സെക്ഷന്‍ സുപ്രണ്ട്  അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍
Estt A, Estt B സെക്ഷന്‍ സുപ്രണ്ട്  അഡ്മിനിസ്ട്രെറ്റിവ്  അസിസ്റ്റന്റ്‌
Estt C, Estt D
H&T, DP സെക്ഷന്‍ സുപ്രണ്ട്  അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍
R&I
ഓഫീസ് സെക്ഷന്‍
ഫെയര്‍കോപ്പി
സെക്ഷന്‍ സുപ്രണ്ട്  അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍
P&M റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പി&എം)