കില - സി.ഓ.എഫ്.ഡബ്ലിയു.എം.

 

കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് & വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്

തളിപ്പറമ്പ്

കണ്ണൂര്‍

ഫോണ്‍ : 0460-2203216

ഇമെയില്‍ : etctpb@gmail.com