ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍

                 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ / വികസന ബ്ലോക്കുകൾ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. കേരളത്തിൽ 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ട്:

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ കോഡുകളും ട്രഷറി കോഡുകളും'

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല  ( 11 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അതിയന്നൂര്‍ 0471 - 2222289 8281040101 8281040501 bdoatr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അതിയന്നൂര്‍, ആറാലും മൂട് പി.ഒ -695123
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറയിന്‍കീഴ് 0471 - 2417026 8281040102 8281040502 bdochkz@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറയിന്‍കീഴ്, മുടപുരം. പി.ഒ- 695314
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കിളിമാനൂര്‍ 0470 - 2672232 8281040103 8281040503 nregabnokmr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കിളിമാനൂര്‍, കിളിമാനൂര്‍.പി.ഒ. -695601
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെടുമങ്ങാട് 0472 - 2802307 8281040104 8281040504 nedumangadblock@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെടുമങ്ങാട്, പഴകുറ്റി. പി.ഒ -695561
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നേമം 0471 - 2282025 8281040105 8281040505 bdonemom@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നേമം, മലയിന്‍കീഴ് പി.ഒ -695571
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാറശ്ശാല 0471 - 2202084 8281040107 8281040507 bdopslanrega@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാറശ്ശാല, പാറശ്ശാല പി.ഒ -695502
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരുങ്കടവിള 0471 - 2275306 8281040108 8281040508 bdopkvila@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരുങ്കടവിള, പെരുങ്കടവിള പി.ഒ -695124
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പോത്തന്‍കോട് 0471 - 2417026 8281040109 8281040509 bdokzmtvm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പോത്തന്‍കോട്, കഴക്കൂട്ടം പി.ഒ -695582
9 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാമനപുരം 0472 - 2872062 8281040110 8281040510 bdovpm08@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാമനപുരം, വെഞ്ഞാറമൂട്. 695607
10 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വര്‍ക്കല  0470 - 2601928 8281040111 8281040511 bdovarkalatvm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വര്‍ക്കല, ചെറുന്നിയൂര്‍.പി.ഒ - 695142
11 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെള്ളനാട് 0472 - 2882040 8281040112 8281040512 bdovellanadtvm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെള്ളനാട്, വെള്ളനാട്.പി.ഒ - 695543
കൊല്ലം ജില്ല  ( 11 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അഞ്ചല്‍ 0475 - 2273217 8281040113 8281040513 anchalblock@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അഞ്ചല്‍, അഞ്ചല്‍.പി.ഒ, കൊല്ലം -691 304
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചടയമംഗലം 0474 - 2475370 8281040114 8281040514 bpochadayamangalam@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചടയമംഗലം, ചടയമംഗലം.പി.ഒ , കൊല്ലം-691 534
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചവറ 0476 - 2680292 8281040115 8281040515 bdochavara123@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചവറ, ചവറ.പി.ഒ -691 583
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറ്റുമല 0474 - 2585242 8281040116 8281040516 bdoctmklm@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറ്റുമല, ഈസ്റ്റ് കല്ലട .പി.ഒ -
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇത്തിക്കര 0474 - 2593260 8281040117 8281040517 nregaithikkara@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇത്തിക്കര, ചാത്തന്നൂര്‍.പി.ഒ -
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊട്ടാരക്കര 0474 - 2454694 8281040118 8281040518 bdoktra@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊട്ടാരക്കര, ഇ.റ്റി.സി. .പി.ഒ, കൊല്ലം
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുഖത്തല 0474 - 2501097 8281040119 8281040519 bdomukhathala@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുഖത്തല, മുഖത്തല.പി.ഒ , കൊല്ലം
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഓച്ചിറ  0476 - 2690270 8281040120 8281040520 bdoocrkollam@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഓച്ചിറ, ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര.പി.ഒ -690 526
9 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പത്തനാപുരം 0475 - 2352341 8281040121 8281040521 bdoppm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പത്തനാപുരം, പിടവൂര്‍.പി.ഒ, കൊല്ലം-659 695
10 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ശാസ്താംകോട്ട 0476 - 2830375 8281040122 8281040522 bdoskta@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ശാസ്താംകോട്ട, പൊരുവഴി.പി.ഒ, കൊല്ലം -690 520
11 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെട്ടിക്കവല 0474 - 2402550 8281040123 8281040523 bdovettikavala@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെട്ടിക്കവല, വെട്ടിക്കവല.പി.ഒ, കൊല്ലം.
പത്തനംതിട്ട ജില്ല  ( 8 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
23 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇലന്തൂര്‍ 0468 - 2362036 8281040124 8281040524 bdoelr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇലന്തൂര്‍, ഇലന്തൂര്‍.പി.ഒ-689648
24 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോയിപ്രം 0469 - 2662364 8281040125 8281040525 bdokpm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോയിപ്രം, പിള്ളാട്.പി.ഒ -689648
25 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോന്നി 0468 - 2333661 8281040126 8281040526 bdokonny@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോന്നി, ഇളകൊല്ലൂര്‍.പി.ഒ -689703
26 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മല്ലപ്പള്ളി 0469 - 2682258 8281040127 8281040527 bdomallappally@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മല്ലപ്പള്ളി, മല്ലപ്പള്ളി വെസ്റ്റ് .പി.ഒ -689685
27 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പന്തളം  04734 - 252355 8281040128 8281040528 pandalamblock@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പന്തളം,  പന്തളം.പി.ഒ -689501
28 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പറക്കോട് 04734 - 217015 8281040129 8281040529 bdoparakode@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പറക്കോട്, പറക്കോട്.പി.ഒ -691554
29 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പുളിക്കീഴ് 0469 - 2610708 8281040130 8281040530 rddblplk@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പുളിക്കീഴ്, ഒഴഞ്ഞവട്ടം.പി.ഒ -689104
30 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, റാന്നി 04735 - 228078 8281040131 8281040531 bdorannibp@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, റാന്നി, റാന്നി.പി.ഒ -689672
ആലപ്പുഴ ജില്ല  ( 12 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ 0477 - 2266206 8281040132 8281040532 bdoamb@yahoo.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ, സനാതനപുരം.പി.ഒ.-688 003.
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആര്യാട് 0477 - 2292425 8281040133 8281040533 aryadbdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആര്യാട്, കലവൂര്‍, പി.ഒ-688 522.
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ് 0479 - 2382351 8281040134 8281040534 bdobkv@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്, ചാരുംമൂട് പി.ഒ-690 505
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചമ്പക്കുളം 0477 - 2702294 8281040135 8281040535 bdochm@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചമ്പക്കുളം, തെക്കേക്കര പി.ഒ-688 503.
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ 0479 - 2464298 8281040136 8281040536 bdochr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍, പി.ഒ-689 510.
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഹരിപ്പാട് 0479 - 2413890 8281040137 8281040537 nregs_hpd@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഹരിപ്പാട്, മണ്ണാറശ്ശാല പി.ഒ-690 550.
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കഞ്ഞിക്കുഴി 0478 - 2862445 8281040138 8281040538 kanjikuzhybdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കഞ്ഞിക്കുഴി, എസ്.എന്‍.പുരം, പി.ഒ- 688 582.
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാവേലിക്കര 0479 - 2303457 8281040139 8281040539 bdo_mvk@yahoo.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാവേലിക്കര, മാവേലിക്കര പി.ഒ-690 101.
9 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുതുകുളം  0479 - 2472044 8281040140 8281040540 bdomuthukulam@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുതുകുളം , മുതുകുളം(സൗത്ത്) പി.ഒ-690506.
10 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പട്ടണക്കാട് 0478 - 2592249 8281040141 8281040541 bdo_ptkd@ymail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പട്ടണക്കാട്പട്ടണക്കാട് പി.ഒ-688 531.
11 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 0478 - 2523010 8281040142 8281040542 bdo_thycattussery@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി, പാണാവള്ളി പി.ഒ - 688 556.
12 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെളിയനാട് 0477 - 2705542 8281040143 8281040543 bdo_veliyanad@yahoo.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെളിയനാട്, മാമ്പുഴക്കരി- വെളിയനാട് പി.ഒ689590.
കോട്ടയം  ജില്ല  ( 11 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
43 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഈരാറ്റുപേട്ട 04822 - 272356 8281040144 8281040544 bdoetpa@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഈരാറ്റുപേട്ട, അരുവിത്തുറ, ഈരാറ്റുപേട്ട പി.ഒ-686122
44 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഏറ്റുമാനൂര്‍ 0481 - 2537639 8281040145 8281040545 bdoetnr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഏറ്റുമാനൂര്‍, ഏറ്റുമാനൂര്‍ പി.ഒ-686631
45 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കടുത്തുരുത്തി 04829 - 282393 8281040146 8281040546 bdokdty@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കടുത്തുരുത്തി, കടുത്തുരുത്തി,പി.ഒ 686604
46 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 04828 - 202450 8281040147 8281040547 bdokply@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി- , 686507
47 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ളാലം  04822 - 248862 8281040148 8281040548 bdollm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ളാലം അന്തിനാട് പി.ഒ-686651
48 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാടപ്പള്ളി  0481 - 2472056 8281040149 8281040549 bdomdpy@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാടപ്പള്ളി -686546
49 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പള്ളം 0481 - 2574665 8281040150 8281040550 bdopallom@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പള്ളം, വടവാതൂര്‍ പി.ഒ-686010
50 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാമ്പാടി 0481 - 2551060 8281040151 8281040551 bdopdpy@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാമ്പാടി, പള്ളിക്കത്തോട് പി.ഒ-686503
51 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഉഴവൂര്‍ 04822 - 230254 8281040152 8281040552 bdouzvr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഉഴവൂര്‍, കോഴ പി.ഒ-686640
52 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാഴൂര്‍ 0481 - 2456355 8281040153 8281040553 bdovzur@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാഴൂര്‍, ചാമംപതാല്‍ പി.ഒ-686517
53 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വൈക്കം 04829 - 221316 8281040154 8281040554 bdovikm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വൈക്കം, ഉദയനാപുരം പി.ഒ -686143
ഇടുക്കി ജില്ല  ( 8 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അടിമാലി 04864 - 222671 8281040155 8281040555 bdoadimali@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അടിമാലി, അടിമാലി പി.ഒ -685 561
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അഴുത 04869 - 232059 8281040156 8281040556 azhuthabdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അഴുത, പീരുമേട് പി.ഒ-685 531
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ദേവികുളം 04865 - 264201 8281040157 8281040557 bdodvklm@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ദേവികുളം, ദേവികുളം പി.ഒ -685 613
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇളംദേശം 04862 - 276909 8281040158 8281040558 bdoeldm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇളംദേശം, ആലക്കോട്,
കലയന്താനി. പി.ഒ- 
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇടുക്കി 04862 - 235290 8281040159 8281040559 bdoidk@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇടുക്കി, ഓഴത്തോപ്പ് പി.ഒ -685 602
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കട്ടപ്പന 04868 - 272482 8281040160 8281040560 bdoktp@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കട്ടപ്പന, കട്ടപ്പന പി,ഒ -685 508
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെടുങ്കണ്ടം 04868 - 232060 8281040161 8281040561 bdondkm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെടുങ്കണ്ടം, നെടുങ്കണ്ടം പി.ഒ -685 553
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ  04862 - 222464 8281040162 8281040562 bdothodupuzha@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ , കോലാന്നി പി.ഒ -685 584
എറണാകുളം ജില്ല  ( 14 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആലങ്ങാട്  0484 - 2670486   8281040163 8281040563 bdoagd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആലങ്ങാട്, ആലങ്ങാട് പി.ഒ- 683 511
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അങ്കമാലി  0484 - 2452270   8281040164 8281040564 bdoangamaly@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അങ്കമാലി, അങ്കമാലി പി,ഒ- 683 572
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇടപ്പള്ളി  0484 - 2426636   8281040165 8281040565 bdoeda@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇടപ്പള്ളി, കുസുമഗിരി പി.ഒ കൊച്ചിന്‍ - 682 030
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൂവപ്പടി  0484 - 2523557   8281040166 8281040566 bdokoovapady@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൂവപ്പടി, കുരുപ്പുംപടി പി.ഒ - 683 545
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോതമംഗലം 0485 - 2822544  8281040167 8281040567 bdokmgm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോതമംഗലം, കോതമംഗലം പി.ഒ- 686 691
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മൂവാറ്റുപുഴ  0485 - 2812714   8281040169 8281040569 mvpabdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മൂവാറ്റുപുഴ, മടവൂര്‍ പി.ഒ -686 669
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുളന്തുരുത്തി  0484 - 2740303   8281040168 8281040568 bdomvpa@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുളന്തുരുത്തി, പെരുംപിള്ളി പി.ഒ-682 314
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പറവൂര്‍ 0484 - 2443429 8281040172 8281040572 bdonparavur@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍, കൈതാരം പി.ഒ -683 519
9 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പള്ളുരുത്തി  0484 - 2232162   8281040170 8281040570 bdopalluruthy@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പള്ളുരുത്തി - 682006
10 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാമ്പാക്കുട 0485 - 2272282 8281040171 8281040571 bdopampakuda@yahoo.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാമ്പാക്കുട, അഞ്ചല്‍പേട്ടി പി.ഒ -686667
11 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാറക്കടവ് 0484 - 2473031 8281040173 8281040573 bdoparakkadavu@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാറക്കടവ്, കുരുമശ്ശേരി പി.ഒ -683 579
12 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടവുകോട് 0484 - 2760249 8281040174 8281040574 bdovadavucode@rediffmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടവുകോട്, കോലഞ്ചേരി പി.ഒ, 682311
13 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാഴക്കുളം 0484 - 2677142 8281040175 8281040575 bdovaz@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വാഴക്കുളം, വാഴക്കുളം സൗത്ത് പി.ഒ - 
14 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വൈപ്പിന്‍  0484 - 2489600 8281040176 8281040576 bdovypin@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വൈപ്പിന്‍, അയ്യംപള്ളി പി.ഒ -683512
തൃശൂര്‍ ജില്ല  ( 16 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അന്തിക്കാട് 0487 - 2272018 8281040177 8281040577 bdoakd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അന്തിക്കാട്, പെരിങ്ങോട്ടുകര പി.ഒ, കിഴക്കുമുറി -680571
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി 0480 - 2701446 8281040178 8281040578 bdockdy@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി- 680307
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചാവക്കാട് 0487 - 2507688 8281040179 8281040579 bdochavakkad@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചാവക്കാട് , കോട്ടപ്പുറം പി.ഒ -.680506
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചേര്‍പ്പ് 0487 - 2342283 8281040180 8281040580 cherpubdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചേര്‍പ്പ്, പാലിശ്ശേരി പി.ഒ - 680028
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചൊവ്വന്നൂര്‍ 0488 - 5222670 8281040181 8281040581 cwrbdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചൊവ്വന്നൂര്‍, കാണിപ്പയ്യൂര്‍ പി.ഒ -680517
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട 0480 - 2825291 8281040182 8281040582 bdomapranam@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട, മാടായിക്കോണം. പി.ഒ.680712
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊടകര 0480 - 2751462 8281040183 8281040583 kodakarablock@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊടകര, പുതുക്കാട് പി.ഒ680301
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാള  0480 - 2890398 8281040184 8281040584 bdomala@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാള, കുറുവിലശ്ശേരി പി.ഒ .680735
9 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മതിലകം  0480 - 2851718 8281040185 8281040585 mkmbdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മതിലകം - 680685
10 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുല്ലശ്ശേരി 0487 - 2262473 8281040186 8281040586 bdomullatsr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുല്ലശ്ശേരി - 680509
11 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഒല്ലൂക്കര 0487 - 2370430 8281040187 8281040587 bdoollukkara@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഒല്ലൂക്കര പി.ഒ -680655
12 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പഴയന്നൂര്‍  0488 - 4225044 8281040188 8281040588 bdopzn@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പഴയന്നൂര്‍ -680587
13 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പുഴയ്ക്കല്‍ 0487 - 2307305 8281040189 8281040589 secpuzhackal@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പുഴയ്ക്കല്‍, പുറനാട്ടുകര പി.ഒ -680551
14 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തളിക്കുളം 0487 - 2391785 8281040190 8281040590 bdotlkm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തളിക്കുളം - 680569
15 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍ 0480 - 2860107 8281040191 8281040591 bdovlgr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍, വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍ പി.ഒ -680661
16 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടക്കാഞ്ചേരി 0488 - 4231104 8281040192 8281040592 bdowcky@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടക്കാഞ്ചേരി, കുമാരനല്ലൂര്‍ പി.ഒ. - 680590
പാലക്കാട്‌ ജില്ല  ( 13 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
1 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആലത്തൂര്‍ 04922 - 222270 8281040193 8281040593 bdoalathur@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ആലത്തൂര്‍, ആലത്തൂര്‍ പി.ഒ - 678541
2 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അട്ടപ്പാടി 04924 - 254060 8281040194 8281040594 bdoattappady@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അട്ടപ്പാടി, അട്ടപ്പാടി ഐ.റ്റി.ഡി.പി ഓഫീസ്, അഗളി പി.ഒ. - 678581
3 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറ്റൂര്‍ 04923 - 272241 8281040195 8281040595 bdoctr@gmail.com  ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചിറ്റൂര്‍, നാട്ടുകല്‍ പി.ഒ - 678554
4 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊല്ലങ്കോട് 04923 - 262373 8281040196 8281040596 bdokldpkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊല്ലങ്കോട്, കൊല്ലങ്കോട് പി.ഒ -678506
5 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുഴല്‍മന്ദം 04922 - 273284 8281040197 8281040597 bdokzm@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുഴല്‍മന്ദം, -678702
6 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മലമ്പുഴ 0491 - 2572014 8281040198 8281040598 bdompza@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ് പി.ഒ - 678007 
7 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മണ്ണാര്‍ക്കാട്  04924 - 222371 8281040199 8281040599 bdomnkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മണ്ണാര്‍ക്കാട്  - 678582
8 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെന്മാറ 04923 - 244218 8281040200 8281040600 bdonemmara@yahoo.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നെന്മാറ പി.ഒ, വൈത്തനശ്ശേരി - 678508
9 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഒറ്റപ്പാലം 0466 - 2244254 8281040201 8281040601 bdootp@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഒറ്റപ്പാലം - 679101
10 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാലക്കാട് 0491 - 2543310 8281040202 8281040602 bdopkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാലക്കാട്, കല്ലക്കാട് പി.ഒ - 678015
11 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പട്ടാമ്പി 0466 - 2212254 8281040203 8281040603 bdopattambi@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പട്ടാമ്പി,  പട്ടാമ്പിപി.ഒ -679303
12 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 0466 - 2261221 8281040205 8281040605 bdoskp@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പി.ഒ -679513
13 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൃത്താല 04662 - 370307 8281040206 8281040606 bdotrithala@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൃത്താല, കുറ്റനാട് പി.ഒ - 679533
മലപ്പുറം ജില്ല  ( 15 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
105 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അരീക്കോട് 0483 - 2850047 8281040207 8281040607 bdoarcmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അരീക്കോട്, അരീക്കോട് പി.ഒ -673639
106 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാളികാവ് 04931 - 257007 8281040209 8281040609 bdoklkmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാളികാവ്, കാളികാവ് പി.ഒ -676525
107 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊണ്ടോട്ടി 0483 - 2712084 8281040208 8281040608 bdokndmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊണ്ടോട്ടി - 373638
108 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുറ്റിപ്പുറം 0494 - 2644310 8281040210 8281040610 bdoktpmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുറ്റിപ്പുറം, തൊഴുവന്നൂര്‍ പി.ഒ - 676557
109 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മലപ്പുറം 0483 - 2734909 8281040211 8281040611 bdomlpmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മലപ്പുറം, ഡൗണ്‍ഹില്‍ പി.ഒ - 676519
110 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മങ്കട 04933 - 282034 8281040212 8281040612 bdomkdmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മങ്കട, രാമപുരം പി.ഒ - 679350
111 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നിലമ്പൂര്‍ 04931 - 220429 8281040213 8281040613 bdonlmpmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, രാമപുരം, നിലമ്പൂര്‍ പി.ഒ - 679842
112 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരിന്തല്‍മണ്ണ 04933 - 278512 8281040214 8281040614 bdoptmmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരിന്തല്‍മണ്ണ, പെരിന്തല്‍മണ്ണ പി.ഒ - 679322
113 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരുമ്പടപ്പ് 0494 - 2670274 8281040215 8281040615 bdopmpmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പെരുമ്പടപ്പ് -679580
114 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പൊന്നാനി 0494 - 2680271 8281040216 8281040616 bdopnnmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പൊന്നാനി, എടപ്പാള്‍ പി.ഒ - 676576
115 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, താനൂര്‍ 0494 - 2440297 8281040217 8281040617 bdotnrmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, താനൂര്‍ - 676302
116 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തിരൂരങ്ങാടി 0494 - 2460260 8281040219 8281040619 bdotrrmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തിരൂരങ്ങാടി - 676306
117 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തിരൂര്‍ 0494 - 2422696 8281040218 8281040618 bdotirmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തിരൂര്‍, തെക്കുംമുറി പി.ഒ, ബിപി അങ്ങാടി - 676105
118 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വേങ്ങര 0494 - 2450283 8281040220 8281040620 bdovngmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വേങ്ങര - 676304
119 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വണ്ടൂര്‍ 04931 - 247074 8281040221 8281040621 bdowndmlp@crd.kerala.gov.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വണ്ടൂര്‍ - 679342
കോഴിക്കോട് ജില്ല  ( 12 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
120 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ബാലുശ്ശേരി 0496 - 2642087 8281040222 8281040622 bdoblykkd@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ബാലുശ്ശേരി - 673612
121 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചേളന്നൂര്‍ 0495 - 2260272 8281040223 8281040623 bdochrkkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചേളന്നൂര്‍ - 673616
122 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊടുവള്ളി  0495 - 2210289 8281040224 8281040624 bdokdykkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൊടുവള്ളി  - 673572
123 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട് 0495 - 2430799 8281040225 8281040625 bdokkdblock@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട്, ജി.എ. കോളേജ് പി.ഒ -673 014
124 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുന്ദമംഗലം 0495 - 2800276 8281040226 8281040626 bdokglmkkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുന്ദമംഗലം -673571
125 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുന്നുമ്മല്‍ 0496 - 2445096 8281040227 8281040627 bdokunnummal@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കുന്നുമ്മല്‍, വട്ടോളി പി.ഒ -673 510
126 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മേലടി 0496 - 2602031 8281040228 8281040628 bdomelady@rediffmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മേലടി, മേലടി പി.ഒ -673 522
127 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പന്തലായനി 0496 - 2620305 8281040229 8281040629 bdoplykkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പന്തലായനി, കൊയിലാണ്ടി പി.ഒ - 673 305
128 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പേരാമ്പ്ര 0496 - 2610286 8281040230 8281040630 bdoperambra@yahoo.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പേരാമ്പ്ര - 673 525
129 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തോടന്നൂര്‍ 0496 - 2592025 8281040231 8281040631 bdotdrkkd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തോടന്നൂര്‍ - 673 108
130 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൂണേരി 0496 - 2550297 8281040232 8281040632 bdotuneri@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൂണേരി - 673 505
131 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടകര 0496 - 2503002 8281040233 8281040633 bdovatakara@ymail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വടകര, ചോമ്പാല പി.ഒ - 673 308
വയനാട് ജില്ല  ( 4 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
132 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കല്പറ്റ 04936 - 202265 8281040234 8281040634 bdokpta@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കല്പറ്റ, കല്പറ്റ പി.ഒ -673121
133 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാനന്തവാടി 04935 - 240298 8281040235 8281040635 bdomananthavady@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാനന്തവാടി, മാനന്തവാടി പി.ഒ-670645
134 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പനമരം  04935 - 222020 8281040236 8281040636 bdopnm@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പനമരം , പനമരം പി.ഒ -670721
135 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി 04936 - 220202 8281040237 8281040637 bdosby@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി പി.ഒ -673591
കണ്ണൂര്‍ ജില്ല  ( 11 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
136 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, എടക്കാട് 0497 - 2822496 8281040238 8281040638 bdoedakkad@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, എടക്കാട്, ചാല പി.ഒ - 670 621
137 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിക്കൂര്‍ 0460 - 2257058 8281040239 8281040639 irikkurbdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിക്കൂര്‍, ഇരിക്കൂര്‍ പി.ഒ - 670 593
139 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിട്ടി 0490 - 2491240 8281040241 8281040641 irittybdo@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരിട്ടി പി,.ഒ -670 703
138 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കല്ല്യാശ്ശേരി 0497 - 2868101 8281040240 8281040640 bdoklsry@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കല്ല്യാശ്ശേരി, ഇരിണാവ് പി.ഒ -670301
140 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കണ്ണൂര്‍ 0497 - 2747822 8281040242 8281040642 bdokannur@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കണ്ണൂര്‍, പള്ളിക്കുന്ന് പി.ഒ - 670004
141 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൂത്തുപറമ്പ 0490 - 2361784 8281040243 8281040643 bdokba@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കൂത്തുപറമ്പ, കൂത്തുപറമ്പ പി.ഒ -670 643
142 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാനൂര്‍ 0490 - 2318720 8281040244 8281040644 bdopanur@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പാനൂര്‍, പാനൂര്‍ പി.ഒ - 670 692
143 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പയ്യന്നൂര്‍ 04985 - 202927 8281040245 8281040645 nregabnopyr@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പയ്യന്നൂര്‍, പയ്യന്നൂര്‍ പി.ഒ - 670 307
144 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പേരാവൂര്‍ 0490 - 2444416 8281040246 8281040646 bdoperavoor@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പേരാവൂര്‍, പേരാവൂര്‍ പി.ഒ - 670673
145 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ 0460 - 2203295 8281040247 8281040647 bdotpba@yahoo.co.in ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ, കരിമ്പം പി.ഒ - 670 142
146 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തലശ്ശേരി 0490 - 2389100 8281040248 8281040648 nregs.tlyblock@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തലശ്ശേരി,
പൊന്നിയം വെസ്റ്റ് പി.ഒ -670 642
കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ല  ( 6 ബ്ലോക്കുകള്‍ )
# ഓഫീസ് ഫോണ്‍-ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഇമെയില്‍ വിലാസം
147 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാഞ്ഞങ്ങാട് 0467 - 2204048 8281040249 8281040649 bdoknhd@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്,
കാഞ്ഞങ്ങാട് പി.ഒ - 671315
148 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാറഡുക്ക 04994 - 260249 8281040250 8281040650 bdokrda@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാറഡുക്ക,
മുള്ളേരിയ പി.ഒ -671543
149 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാസര്‍കോട് 04994 - 230230 8281040251 8281040651 bdoksd230@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കാസര്‍കോട്,
കാസര്‍കോട് പി.ഒ - 671123
150 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മഞ്ചേശ്വരം 04998 - 272916 8281040252 8281040652 bdomanjeswar@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മഞ്ചേശ്വരം,
മഞ്ചേശ്വരം പി.ഒ - 671323
151 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നീലേശ്വരം 0467 - 2280328 8281040253 8281040653 bdonlr500@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, നീലേശ്വരം,
പുത്തരിയടുക്കം പി.ഒ - 671314
152 ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പരപ്പ 04672 - 255155 8281040254 8281040654 bdoprpa@gmail.com ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, പരപ്പ, പരപ്പ പി.ഒ -671533

 

 

District No. of Blocks
Thiruvananthapuram 11
Kollam 11
Pathanamthitta 8
Alappuzha 12
Kottayam 11
Idukky 8
Ernakulam 14
Thrissur 16
Palakkad 13
Malappuram 15
Kozhikkode 12
Wayanad 4
Kannur 11
Kasargode 6