സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 5647/Estt. B3/2020/CRD തീയതി. 06.08.2020 - നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂര്തീകരിക്കുന്നത് - മാര്ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍