സ.ഉ. (കൈ) 117/2020/പൊ.ഭ.വ. തീയതി. 18.06.2020 | കോവിഡ് 19 - സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം-മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍