ഇ ഗ്രാം സ്വരാജ്

ഇ ഗ്രാംസ്വരാജ് പോര്‍ട്ടല്‍

Simplified Work Based Accounting Application for Panchayati Raj

Video Tutorials...

         Accounting Project Implementation, Payment, geotagging (Jul 30, 2021)

         GPDP-BPDP-DPDP eGramSwaraj Training (May 24, 2021)

 

PAN/21063/2018-J1(DP) തീയതി : 07/09/2021 - കറണ്ട് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും സേവിങ്ങ്സ് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് മാറിയ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ Receipt Voucher ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

PAN/21063(1)/2018-J1(DP) തീയതി : 07/09/2021 - Tied fund ന്റെ ഒന്നാം ഗഡു - PFMS അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് TC ചെയ്യുന്നത്

 

GO.(Rt) No 1427/2021/LSGD Dt 29/07/2021 - ഇ-ഗ്രാംസ്വരാജ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയുള്ള പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം - തുക ചെലവഴിക്കല്‍ - ഉത്തരവ് 

eGramSwaraj - Bank Brach and Account Mapping

SOP eGramSwaraj

Block Level Admin (BADMIN) Help Document

Quick Reference Guide for eGramSwaraj

eGramSwaraj : District Panchayat IKM Technical Officers details
# District Name Mobile No.
1 Thiruvananthapuram Anjali V S 9495152757
2 Kollam Udaya Sankar U 7012731923
3 Pathanamthitta  Arun Kumar S 9447446979
4 Alappuzha Shamna  9747551526
5 Kottayam Aneeshia C T 8547330582
6 Idukki Asha Sebastian 8281997805
7 Ernakulam Jayasree  9526074744
8 Thrissur Sindhu A S 9846888953
9 Palakkad Hija  9497828236
10 Malappuram Ayisha Nusrath 9744300622
11 Kozhikkode Sujith  9995111442
12 Wayanad Sreekanth  9846966746
13 Kannur Remya T K 9400212241
14 Kasargod Aneesh Kumar 9961234065