സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 2745/Estt B3/2021/CRD തീയതി 02.03.2021 - ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം- 2021