ഉത്തരവ് നം: 12012/Estt C2/2020/CRD തീയതി 04.02.2021 - എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്