ഉത്തരവ് നം. 1322/Estt. B1/2019/CRD തീയതി. 09.11.2020 - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറിയിലേയ്ക്കുള്ള നിയമനം - ക്രമീകരിച്ചത്