ഉത്തരവ് നം. 12436/Estt. B1/2019/CRD തീയതി. 29.07.2020 - BPS മാരുടെ നിയമനം - ക്രമീകരിച്ചത്