ഉത്തരവ് നം. 507/Estt. C2/2020/CRD തീയതി 19.10.2020 - എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്