ഉത്തരവ് നം. 10878/Estt C1/2019 തീയതി. 26.10.2019 ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ കേഡര്‍ സ്ട്രെങ്ങ്ത് - സംബന്ധിച്ച്