ഉത്തരവ് നം: 1445/Estt B3/2021/CRD തീയതി 26.02.2021 - ശ്രീമതി. സാലി റ്റി.സി., ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഓ.-വി.ആര്‍.എസ്. അനുവദിച്ചത്