ഉത്തരവ് നം: 6893/Estt B3/2020/CRD തീയതി 21.12.2020 - ശ്രീ. റെജി. എസ്. ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഓ. സ്വയം വിരമിയ്ക്കല്‍ - അംഗീകരിച്ചത്