ഉത്തരവ് നം: 10577/Estt C2/2020/CRD തീയതി 18.12.2020 - എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ (വനിതാക്നിഷേമം) നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്