ഉത്തരവ് നം. 1322/Estt. B1/2019/CRD(1) തീയതി. 20.06.2019 - BPS മാരുടെ നിയമനം - ക്രമീകരിച്ചത്