ഉത്തരവ് നം: 7618/Estt C3/2020CRD തീയതി 08.09.2020-ക്ലര്‍ക്ക് -സീനിയോറിറ്റി - പരാതി പരിഹരിച്ചത്