ഉത്തരവ് നം: 14818/Estt B3/2019/CRD തീയതി 26.10.2021 - ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഓ. മാരുടെ റേഷ്യോ പ്രൊമോഷന്‍