ഉത്തരവ് നം: 182/EsttB1/2020/CRD തീയതി 31.12.2020- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിയമനം - ബൈ-ട്രാന്‍സ്ഫര്‍