ഉത്തരവ് നം: 18342/Estt C2/2017/CRD തീയതി 06.10.2020 - വി. ഇ. ഓ. മാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം