ഉത്തരവ് നം: 992/Estt C3/2019/CRD തീയതി 19.05.2020 - ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്‍ട് സ്ഥലംമാറ്റവും സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്മാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം